Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego spółki Getin Holding S.A.


 

Zasady ogólne

 

I. Cel Spółki

Podstawowym celem działania władz Spółki jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników.

 

II. Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w Spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

 

III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

 

IV. Kontrola sądowa

Organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

 

V. Niezależność opinii zamawianych przez Spółkę

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze Spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

 

VI. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki

W Spółce nie obowiązuje regułą dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. W ocenie władz Spółki wystarczająca jest zmiana osoby spośród biegłych rewidentów należących do podmiotu wykonującego badanie sprawozdania finansowego. Spółka dokonuje zmiany osoby spośród biegłych rewidentów należących do podmiotu wykonującego badanie sprawozdania finansowego co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 89 ustawy z 07.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym). Takie stanowisko jest również zgodne z obowiązującymi regulacjami europejskimi (dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych), regulującym m.in. zasadę niezależności kluczowego partnera firmy audytorskiej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badania, jeśli przynajmniej raz na siedem lat dokonuje się jego zmiany. Wobec powyższego, w ocenie Spółki, nie jest konieczne dokonywanie zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

 

Koszty Programu Opcji Menadżerskich

 

Prognozowany koszt jakie poniesie spółka w związku z wprowadzeniem w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach wynosi 211 390 złotych.

 

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Spółka w zakresie reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych stosuje art. 89  ustawy z dnia 7 maja 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1011), zgodnie z którym kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w jednostce po upływie co najmniej 2 lat.

 

Informacja dotycząca polityki różnorodności

Spółka nie opracowała polityki różnorodności, jednakże dąży do zapewnienia, aby władze spółki oraz jej kluczowi menedżerowie byli zróżnicowani pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Ponadto Zarząd Spółki tworzy miejsce pracy, w którym wszyscy pracownicy są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zarząd upatruje w zapewnieniu różnorodności władz spółki, jej kluczowych menedżerów i pozostałych pracowników przewagę konkurencyjną między innymi dzięki efektywnemu wykorzystaniu zróżnicowanego potencjału pracowników.

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016 pobierz

Oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym pobierz

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21